ഓൺലൈൻ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : മനുഷ്യ ജീവനും സുരക്ഷിതത്വവും, അറിയേണ്ടതും ശീലിക്കേണ്ടതും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്ലസ് 2 പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിക്ക്, തന്റെ സ്വപ്ന സുന്ദരമായ ജോലി കരസ്ഥമാക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സായ *Health and Safety Engineering* പഠിക്കുവാൻ അവസരം.

പുതിയ ONILE ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജയ്സ് അക്കാഡമിയിൽ തുടരുന്നു. കോഴ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷനുമായി 8590012124,8590018025 എന്നീ ഫോൺ നമ്പരിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....