കരുനാഗപ്പള്ളി മരുതൂർകുളങ്ങര ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന്…

കരുനാഗപ്പള്ളി : മരുതൂർകുളങ്ങര ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന്….
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !