എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ 100 % വിജയം ലഭിച്ച കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ സ്കൂളുകൾ….

എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയിൽ 100 % വിജയം ലഭിച്ച കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ സ്കൂളുകൾ….

 • Govt. V.H.S.S. ചെറിയഴീക്കൽ
 • G.H.S. അഴീക്കൽ
 • തഴവ Govt. Girls H.S.S.
 • H.S. for Girls തേവലക്കര
 • S V.H.S.S. ക്ലാപ്പന
 • മിലാദി ഷെറീഫ് H.S. for Girls മൈനാഗപ്പള്ളി
 • ഗുഹാനന്ദപുരം H.S.S. Chavara
 • Govt. H.S. for Girls ചവറ
 • വിവേകാനന്ദ H.S. വവ്വാക്കാവ്
 • ലൂർദ് മാതാ E.M. H.S.S. കോവിൽത്തോട്ടം
 • J.F. കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ H.S. അയണി വേലിക്കുളങ്ങര
 • M ES E.M. H.S. പന്മന
 • കുഴിത്തുറ Govt. ഫിഷറീസ് H.S.S.
 • വയനകം H.S. ഞെക്കനാൽ
 • Govt. R.F.T.H.S. കരുനാഗപ്പള്ളി
 • ഓച്ചിറ Govt. H.S.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !