കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചിക മഹോത്സവം 2022 നവംബർ 17 മുതൽ 28 വരെ

കരുനാഗപ്പള്ളി : കാട്ടിൽ മേക്കതിൽ ശ്രീ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചിക മഹോത്സവം 2022 നവംബർ 17 മുതൽ 28 വരെ…. ഉത്സവ നോട്ടീസ്….
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !