കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ന്യൂ മനാമ നൽകുന്ന ഓണം ഓഫറുകൾ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഈ ഓണത്തിന് നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി H&J മാളിലുള്ള ന്യൂ മനാമ നൽകുന്ന ഓണം ഓഫറുകൾ….

നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വമ്പിച്ച വിലക്കുറവുമാണ് ഈ വർഷം ഓണം ആഘോഷിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ന്യൂ മനാമ നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്…..വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !