എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ളസ് നേടിയ ചവറ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നു

കരുനാഗപ്പള്ളി : എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ളസ് നേടിയ ചവറ  പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നു. 

എസ്.എസ്.എൽ.സി., പ്ളസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ 2018 ജൂലൈ  23-ന് മുൻപ് ഫോട്ടോയും, മാർക്ക്  ലിസ്റ്റിന്റെ കോപ്പിയുമായെത്തി ചവറ  പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. 

2018 ജൂലൈ   28 ന് കുട്ടികളെ  അനുമോദിക്കും.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !