നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി വിശേഷങ്ങളുമായി  ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് 2003 ൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. ആയതിലേക്കായി എല്ലാവരുടെയും പൂർണമായ സഹായവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  
ഡയറി

ആശംസകൾ :   കരുനാഗപ്പള്ളി എം.എൽ.എ. 

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ശ്രീ.സുധീഷ് മലയാളത്തിൽ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും വിവിധ മേഖലകളിലെ ചരിത്രവും, വർത്തമാനകാല യാഥാർഥ്യങ്ങളും, ഭാവികാല പദ്ധതികളും  വിശദമാക്കുന്ന സമഗ്രമായ ഒന്നാകട്ടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നേഹാശംസകളോടെ,
അഡ്വ. എ .എൻ. രാജൻബാബു
കരുനാഗപ്പള്ളി  എം.എൽ.എ., കേരള നിയമസഭ 

അഡ്വ.എ.എൻ. രാജൻബാബു എം.എൽ.എ. ആയിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയ ആശംസ.
ഡയറി

ആശംസകൾ :   ചവറ എം.എൽ.എ. 

നമ്മുടെ നാട് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളും. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ വിരൽതുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് karunagappally.com നൽകിവരുന്ന സംഭാവന അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.

എല്ലാ ആശംസകളും ,
എൻ.വിജയൻപിള്ള
ചവറ   എം.എൽ.എ., കേരള നിയമസഭ 

2018 ജൂലൈ 13 ന് നൽകിയ ആശംസ.
ഡയറി

ആശംസകൾ :   കരുനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

താലൂക്കാസ്ഥാന പഞ്ചായത്തായ കരുനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് നിലവിൽ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ ഈ സംരംഭത്തിൻെറ പ്രാധാന്യം ഏറുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ www.കരുനാഗപ്പള്ളി.com സഫലീകരിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് എന്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു.

എന്ന്,
വസുമതി വിജയരാജൻ
പ്രസിഡന്റ് , കരുനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത്
29/12/2003

ശ്രീമതി. വസുമതി വിജയരാജൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയ ആശംസ.
78,57,889 User hits/visits (78 ലക്ഷം+) 20 June / Statistics generated using awstats