അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിക്കുവാന്‍…..

താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476 26 26 662

Continue Reading →

മെഡിലൈൻ ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 7 356 245 402, 9 656 783 101

Continue Reading →

ഷരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 96 45 11 91 94, 95 62 09 82 95

Continue Reading →

ഓൺ ടൈം ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 88 93 83 38 99, 94 47 18 74 90

Continue Reading →

പപ്പൂസ് ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 999 57 90 769, 984 76 95 202

Continue Reading →

സഖാവ് ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 97 44 17 48 83, 80 78 37 48 83

Continue Reading →

പ്രജാപതി ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 97 45 52 69 46, 99 46 44 31 33

Continue Reading →

വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ ആംബുലൻസ് , കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476 265 9999, 0476 265 9555

Continue Reading →