നിയോ മൊബൈൽസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

നിയോ മൊബൈൽസ്
കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിനു വടക്കുവശം,
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9562229069, 9744264461

  • മൊബൈൽ ഫോൺ സെയിൽസ്
  • മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ്
  • മൊബൈൽ ഫോൺ അക്സസ്സറീസ്
  • ബ്രാൻഡഡ് ഫോണുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ
  • ഓഫറുകൾക്കൊപ്പം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവും
  • എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് / ചൈനീസ് ഫോണുകളും സർവീസ് ചെയ്യുന്നു

കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിനു വടക്കുവശത്താണ് നിയോ മൊബൈൽസ്.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !