പ്രജാപതി ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പ്രജാപതി ആംബുലൻസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ 97 45 52 69 46 , 99 46 44 31 33
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !