ന്യൂസ്റ്റോഴ്സ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ന്യൂസ്റ്റോഴ്സ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷനു എതിർവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9846022581
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....