അപ്റ്റുഡേറ്റ് മൊബൈൽസ്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

അപ്റ്റുഡേറ്റ് മൊബൈൽസ്
പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9633552202
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....