സ്മാർടെക്ക് മൊബൈൽസ് & കമ്പ്യൂട്ടേർസ്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

സ്മാർടെക്ക് മൊബൈൽസ് & കമ്പ്യൂട്ടേർസ്
പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9946337879
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !