കൊച്ചിൻ ഒപ്റ്റിക്സ്‌ , ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

കൊച്ചിൻ ഒപ്റ്റിക്സ്‌
ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 7034774991
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !