ഓൺ ടൈം ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഓൺ ടൈം ആംബുലൻസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ 88 93 83 38 99 , 94 47 18 74 90
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....