പി.ജി. ബുക്‌സ്, എൻ.എസ്.എസ്. ബിൽഡിംഗ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.ജി. ബുക്‌സ്
എൻ.എസ്.എസ്. ബിൽഡിംഗ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9446109646
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !