താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആംബുലൻസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476 26 26 662
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....