മൊബി പാലസ് & ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്, ഹൈസ്ക്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി

മൊബി പാലസ് & ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്
ഹൈസ്ക്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9495495065
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !