വിഷ്‌ണു ടെക്‌സ്റ്റയിൽസ്, പോലീസ് സ്റ്റേഷന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

വിഷ്‌ണു ടെക്‌സ്റ്റയിൽസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
പോലീസ് സ്റ്റേഷന് എതിർവശം 
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 9388666631

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമാണ് വിഷ്‌ണു ടെക്‌സ്റ്റയിൽസ്. നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തു തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ടെക്‌സ്റ്റയിൽസിന് ഏകദേശം എഴുപതു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട്.

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പഴയ കാലത്തെ എണ്ണപ്പെട്ട വസ്‌ത്ര വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനമെന്നതും, കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിരവധി വസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ആ പഴമ ഇപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നതും ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ്. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുവരെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കി പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ വസ്‌ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ പഴമ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണുവാൻ കഴിയും.

ഈ പേജിൽ ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഈ വസ്‌ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്ഘാടന ദിവസം എടുത്ത ചിത്രമാണ്. പഴമയെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ ചിത്രം.

കരുനാഗപ്പള്ളി കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ബസ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും വടക്കൊട്ടു വരുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനു എതിർവശത്താണ് ഈ വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....