ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും…..

കരുനാഗപ്പള്ളി : കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വസ്‌ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും, നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തു തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ വിഷ്‌ണു ടെക്‌സ്റ്റയിൽസിന് ഏകദേശം എഴുപതു…

Continue Reading →

ക്യാമ്പസ് മെൻസ് & ലേഡീസ് വിയർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ക്യാമ്പസ് മെൻസ് & ലേഡീസ് വിയർ കിംഗ് സിറ്റി ആർക്കേഡ്, കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി. ബസ്റ്റാന്റിനു തെക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 9447488878 കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള രണ്ടു വസ്‌ത്ര…

Continue Reading →

മൊണാലിസ, ചുരിദാർ സെന്റർ, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 9447547514

Continue Reading →

ബോയ്‌സ്റ്റൈൽ, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ബോയ്‌സ്റ്റൈൽ പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം കരുനാഗപ്പള്ളിഫോൺ : 9895080506 , 9447461403

Continue Reading →

ബെഗോറ ജെൻസ് വിയർ, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 8113041008

Continue Reading →