സഖാവ് ആംബുലൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

സഖാവ് ആംബുലൻസ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ 97 44 17 48 83 , 80 78 37 48 83
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....