ഗീതാ ബേക്കറി & ഐസ് ലാൻഡ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗീതാ ബേക്കറി & ഐസ് ലാൻഡ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2620572
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !