ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

ഗീതാ ബേക്കറി & ഐസ് ലാൻഡ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2620572

Continue Reading →

ബേക്ക് ഹൗസ്, ജ്യൂസ് & സ്നാക്ക്സ്, ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ബേക്ക് ഹൗസ് ജ്യൂസ് & സ്നാക്ക്സ് ടൗൺ ക്ലബ്ബിന് തെക്കുവശം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 9048826633 @ ചായ @ ജ്യൂസ്  @ മലബാർ സ്‌നാക്‌സ് @…

Continue Reading →