ഡയറക്ടറിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

പ്രൊഫിക്സ് ഐ.റ്റി. സൊല്യൂഷൻസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പ്രൊഫിക്സ് ഐ.റ്റി. സൊല്യൂഷൻസ് & ജനസേവനകേന്ദ്രം ഹൈസ്ക്കൂൾ ജംഗ്ഷന് പടിഞ്ഞാറുവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 9447750519 ഐറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ & ലാപ്‌ടോപ്പ് സർവീസിങ്ങിന്, കമ്പ്യൂട്ടർ സ്‌പെയേഴ്‌സിന്,…

Continue Reading →