കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. റോഷിനി സുദർശൻ

ഡോക്ടർ : റോഷിനി സുദർശൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. കിരൺ രഘുനാഥ്

ഡോക്ടർ : കിരൺ രഘുനാഥ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. അനിൽ

ഡോക്ടർ : അനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം,…

Continue Reading →

ഡോ. സദൈയാണ്ടി

ഡോക്ടർ : സദൈയാണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം,…

Continue Reading →

ഡോ. സി. ആർ. സെൻ

ഡോക്ടർ : സി. ആർ. സെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. മൻസൂർ

ഡോക്ടർ : മൻസൂർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : അനസ്തെറ്റിക് (ചികിത്സക്കായി ബോധം കെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിദ്യ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →