ഡോ. ആർ. നാരായണ കുറുപ്പ്

പേര് :
ഡോ. ആർ. നാരായണ കുറുപ്പ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഗൈനക്കോളജി
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DGO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഡയറക്ടർ, ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !