ഡോ. അരൂപ്

പേര് :
ഡോ. അരൂപ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD – Pulmonary medicine, DAA
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ് – പൾമനറി മെഡിസിൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
വിലാസം :
എസ്.യു. കോട്ടേജ്, ചെമ്പൂർ, ഒറ്റശേഖരമംഗലം പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !