ഡോ. വി.വി. ജോർജ്

പേര് :
ഡോ. വി.വി. ജോർജ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (നെഞ്ച്‌ രോഗങ്ങൾക്ക്)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DTCD
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !