കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ബിന്ദു വി.എൽ.

ഡോക്ടർ : ബിന്ദു വി.എൽ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD – General Medicine ഹോസ്‌പിറ്റൽ : കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ,…

Continue Reading →

ഡോ. വി.വി. ജോർജ്

ഡോക്ടർ : വി.വി. ജോർജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (നെഞ്ച്‌ രോഗങ്ങൾക്ക്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DTCD ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ. കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള

ഡോക്ടർ : കെ. പരമേശ്വരൻ പിള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, എസ്.ബി.എം.…

Continue Reading →

ഡോ. രുഗ്‌മിണി

ഡോക്ടർ : രുഗ്‌മിണി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, Dip- Diab ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ

ഡോക്ടർ : എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ), ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ), ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS,…

Continue Reading →

ഡോ. ക്ലെനിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫെറിയ

ഡോക്ടർ : ക്ലെനിൻ ഫ്രാൻസിസ് ഫെറിയ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ., താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. രഘു

ഡോക്ടർ : രഘു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ഡെയ്‌സി കുട്ടി

ഡോക്ടർ : ഡെയ്‌സി കുട്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (ആർ.എം.ഒ.) ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. അനൂപ്‌ കൃഷ്‌ണൻ

ഡോക്ടർ : അനൂപ്‌ കൃഷ്‌ണൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. നാസർ അഹമ്മദ്

ഡോക്ടർ : നാസർ അഹമ്മദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, FCGP, FAMS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ജിതിൻ ജമീൽ. എസ്.

ഡോക്ടർ : ജിതിൻ ജമീൽ. എസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. എ. അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്

ഡോക്ടർ : എ. അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഡയറക്ടർ, സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ,…

Continue Reading →

ഡോ. ഡി. രാജു

ഡോക്ടർ : ഡി. രാജു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (Gen. Med) , MD…

Continue Reading →

ഡോ. ജീവൻ

ഡോക്ടർ : ജീവൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : കാഷ്വാലിറ്റി, അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. വിനായക്

ഡോക്ടർ : വിനായക് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. എ. എ. അമീൻ

ഡോക്ടർ : എ. എ. അമീൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ…

Continue Reading →

ഡോ. ദിലീപ്

ഡോക്ടർ : ദിലീപ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ., പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. സരസ്വതി അരുൺ

ഡോക്ടർ : സരസ്വതി അരുൺ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. വി. രാജൻ

ഡോക്ടർ : വി. രാജൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DTCD, DIP, DIAB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ. എം.കെ.

ഡോക്ടർ : കൃഷ്ണകുമാർ എം.കെ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സുജിത്ത് വിദ്യാധരൻ

ഡോക്ടർ : സുജിത്ത് വിദ്യാധരൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പിഷാരടി ഹോസ്‌പിറ്റൽ, പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പടിഞ്ഞാറുവശം,…

Continue Reading →

ഡോ. അജയ് കുമാർ

ഡോക്ടർ : അജയ് കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.എം.ഒ, വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. റ്റി. പ്രേം ചന്ദ്രൻ നായർ

ഡോക്ടർ : റ്റി. പ്രേം ചന്ദ്രൻ നായർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS. DPH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. നവാസ്

ഡോക്ടർ : നവാസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ.(NHM), താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ഫൈസി

ഡോക്ടർ : ഫൈസി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ ചികിത്സകൾക്ക്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. അനന്തു

ഡോക്ടർ : അനന്തു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ., താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. അജിംഷാ

ഡോക്ടർ : അജിംഷാ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ.(NHM), താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →