ഡോ. റ്റി. പ്രേം ചന്ദ്രൻ നായർ

പേര് :
ഡോ. റ്റി. പ്രേം ചന്ദ്രൻ നായർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ജനറൽ മെഡിസിൻ
വിദ്യാഭ്യാസം :
BSc, MBBS. DPH
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !