ഡോ. ബിപിൻ ജോൺ

പേര് :
ഡോ. ബിപിൻ ജോൺ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DM (Nephrology)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !