കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ

ഡോക്ടർ : എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ), ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ), ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS,…

Continue Reading →

ഡോ. ബിപിൻ ജോൺ

ഡോക്ടർ : ബിപിൻ ജോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (Nephrology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →