ഡോ. ജോസഫ്‌ ബാബു

പേര് :
ഡോ. ജോസഫ്‌ ബാബു
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, PGDMLE
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !