ഡോ. ഹേമാ ഭാസ്‌ക്കർ

പേര് :
ഡോ. ഹേമാ ഭാസ്‌ക്കർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS, DO (Govt. Medical College, Trivandrum)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഒപ്‌താല്‍മോളജി, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
വിലാസം :
റ്റി.സി. 6/1134(2), കാഞ്ഞിരം പാറ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം – 30
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !