കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ഹേമാ ഭാസ്‌ക്കർ

ഡോക്ടർ : ഹേമാ ഭാസ്‌ക്കർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, DO (Govt. Medical College, Trivandrum) ഹോസ്‌പിറ്റൽ…

Continue Reading →

ഡോ. എസ്. മീര

ഡോക്ടർ : എസ്. മീര സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (Visiting)…

Continue Reading →

ഡോ. കാർത്തിക്. എ.

ഡോക്ടർ : കാർത്തിക്. എ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ ജംഗ്ഷൻ,…

Continue Reading →

ഡോ. നദീര. എ.

ഡോക്ടർ : നദീര. എ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ ജംഗ്ഷൻ,…

Continue Reading →

ഡോ. രാജീവ് സുകുമാരൻ

ഡോക്ടർ : രാജീവ് സുകുമാരൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, DO , FRCS (UK) ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ. ഹരികൃഷ്ണൻ. സി. പി.

ഡോക്ടർ : ഹരികൃഷ്ണൻ. സി. പി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ…

Continue Reading →

ഡോ. ജയലക്ഷ്‌മി. ആർ. നായർ.

ഡോക്ടർ : ജയലക്ഷ്‌മി. ആർ. നായർ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ…

Continue Reading →

ഡോ. ജയശ്രീ രാജീവ്

ഡോക്ടർ : ജയശ്രീ രാജീവ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിയങ്ക ഐ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, വവ്വാക്കാവ്,…

Continue Reading →

ഡോ. കെ. മീരാ ഭായ്

ഡോക്ടർ : കെ. മീരാ ഭായ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ് ഐ, പുള്ളിമാൻ…

Continue Reading →

ഡോ. കിരൺ ഗോപാലകൃഷ്‌ണ

ഡോക്ടർ : കിരൺ ഗോപാലകൃഷ്‌ണ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (AIMS, New delhi) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പ്രിസൈസ്…

Continue Reading →

ഡോ. ജയറാം വി. ആർ.

ഡോക്ടർ : ജയറാം വി. ആർ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (AIMS, New delhi) ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ. വി. ഹേമലത

ഡോക്ടർ : വി. ഹേമലത സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐ കെയർ ഒപ്റ്റി…

Continue Reading →

ഡോ. ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്

ഡോക്ടർ : ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO, FICA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐ കെയർ ഒപ്റ്റി…

Continue Reading →

ഡോ. ഉഷാ ജേക്കബ്

ഡോക്ടർ : ഉഷാ ജേക്കബ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) , ഫാക്കോ സർജൻ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐ…

Continue Reading →

ഡോ. ടെനി തോമസ്

ഡോക്ടർ : ടെനി തോമസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) , ഫാക്കോ സർജൻ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐ…

Continue Reading →

ഡോ. അനൂപ്. ബി.

ഡോക്ടർ : അനൂപ്. ബി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) , ഫാക്കോ സർജൻ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐ…

Continue Reading →

ഡോ. രാജമ്മ. ജി.

ഡോക്ടർ : രാജമ്മ. ജി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓഫ്‍താൽമോളജി (നേത്ര സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, DO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →