ഡോ. രാജമ്മ. ജി.

പേര് :
ഡോ. രാജമ്മ. ജി.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഓഫ്‍താൽമോളജി (നേത്ര സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
BSc, MBBS, DO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !