കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. രുഗ്‌മിണി

ഡോക്ടർ : രുഗ്‌മിണി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, Dip- Diab ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ

ഡോക്ടർ : എൽ. കെ. സുധീർ കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : നെഫ്രോളജി (വൃക്കരോഗങ്ങൾ), ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ), ജനറൽ മെഡിസിൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS,…

Continue Reading →

ഡോ. സജ്‌ന സനോജ്

ഡോക്ടർ : സജ്‌ന സനോജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MHA, F-DIAB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. ജോസഫ്‌ ബാബു

ഡോക്ടർ : ജോസഫ്‌ ബാബു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡയബറ്റോളജി (പ്രമേഹ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, PGDMLE ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →