കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. വി.വി. ജോർജ്

ഡോക്ടർ : വി.വി. ജോർജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (നെഞ്ച്‌ രോഗങ്ങൾക്ക്) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DTCD ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →