കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. അരൂപ്

ഡോക്ടർ : അരൂപ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD – Pulmonary medicine, DAA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ…

Continue Reading →

ഡോ. ജോളി. എസ്.ജെ.

ഡോക്ടർ : ജോളി. എസ്.ജെ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, Dip Pulmonary medicine ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ക്ലിനിക്, പുള്ളിമാൻ…

Continue Reading →

ഡോ. ശ്രീനാഥ് എൻ. നായർ

ഡോക്ടർ : ശ്രീനാഥ് എൻ. നായർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. വേണികൃഷ്‌ണ. എസ്.

ഡോക്ടർ : വേണികൃഷ്‌ണ. എസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →