കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ഷൈനി

ഡോക്ടർ : ഷൈനി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്‌, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. ആർ. നാരായണ കുറുപ്പ്

ഡോക്ടർ : ആർ. നാരായണ കുറുപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഡയറക്ടർ, ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ഗിരിജ. എസ്.

ഡോക്ടർ : ഗിരിജ. എസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS. DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. എം.വി. ശ്രീകുമാരി

ഡോക്ടർ : എം.വി. ശ്രീകുമാരി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. അനു ആനി എബ്രഹാം

ഡോക്ടർ : അനു ആനി എബ്രഹാം സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DA ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐഡിയൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. വി. മോഹനൻ

ഡോക്ടർ : വി. മോഹനൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഫിസിഷ്യൻ) ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. സൂസമ്മ മാത്യു

ഡോക്ടർ : സൂസമ്മ മാത്യു സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐഡിയൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 2620…

Continue Reading →

ഡോ. നിഷ. എൻ.ഡി.

ഡോക്ടർ : നിഷ. എൻ.ഡി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 265…

Continue Reading →

ഡോ. ശ്രീറാം

ഡോക്ടർ : ശ്രീറാം സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. ഭവ്യ

ഡോക്ടർ : ഭവ്യ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO, MS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 265…

Continue Reading →

ഡോ. രജനി

ഡോക്ടർ : രജനി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. സാരലംഭ

ഡോക്ടർ : സാരലംഭ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. റസീന നജീബ്

ഡോക്ടർ : റസീന നജീബ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. എം. എൻ. ഗിരിജ

ഡോക്ടർ : എം. എൻ. ഗിരിജ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. രേണു. ജി. നായർ

ഡോക്ടർ : രേണു. ജി. നായർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി , ഫെർട്ടിലിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO, DNB, FMAS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. ബിജു.പി.

ഡോക്ടർ : ബിജു.പി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS. MS(OBG) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26 20…

Continue Reading →

ഡോ. സുറുമി ഷാ

ഡോക്ടർ : സുറുമി ഷാ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി* വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 265 9999,…

Continue Reading →

ഡോ. മല്ലികാർജുന. എം.

ഡോക്ടർ : മല്ലികാർജുന. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS. MS(OBG) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. സീമ

ഡോക്ടർ : സീമ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS (O&G) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്‌, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. കല്പന

ഡോക്ടർ : കല്പന സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DNB, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. ശ്രീദേവി. എം.

ഡോക്ടർ : ശ്രീദേവി. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS. MS(OBG) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. അൻവർ

ഡോക്ടർ : അൻവർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗൈനക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26 20…

Continue Reading →