കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ആസാദ് അബ്ദുൽ സലാം

ഡോക്ടർ : ആസാദ് അബ്ദുൽ സലാം സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (Interventional Cardiologist) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. ഹരികൃഷ്‌ണൻ

ഡോക്ടർ : ഹരികൃഷ്‌ണൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DM, PDF ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ആനന്ദ് ശ്രീനിവാസൻ

ഡോക്ടർ : ആനന്ദ് ശ്രീനിവാസൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ഷാഹിദ്

ഡോക്ടർ : ഷാഹിദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. പ്രിയ അജിത്ത്

ഡോക്ടർ : പ്രിയ അജിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. അഭിലാഷ്

ഡോക്ടർ : അഭിലാഷ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. ബിജി സത്യൻ

ഡോക്ടർ : ബിജി സത്യൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : കാർഡിയോളജി (ഹൃദ്രാഗപഠനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, PGDCC ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →