കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ആസാദ്

ഡോക്ടർ : ആസാദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS, MDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഡെന്റൽ സർജൻ,…

Continue Reading →

ഡോ. അമൃത. എസ്.

ഡോക്ടർ : അമൃത. എസ്. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റിസ്റ്റ് (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സിറ്റി ഡെന്റൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം,…

Continue Reading →

ഡോ. അൻവർഷാ

ഡോക്ടർ : അൻവർഷാ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റിസ്റ്റ് (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഷാ ‘സ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, മോഡൽ സ്ക്കൂളിനു സമീപം,…

Continue Reading →

ഡോ. ഗീതാ ജോയ്

ഡോക്ടർ : ഗീതാ ജോയ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ബി.ജി. ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്, പോസ്റ്റാഫീസിന് എതിർവശം,…

Continue Reading →

ഡോ. നീനു നാരായണ കുറുപ്പ്

ഡോക്ടർ : നീനു നാരായണ കുറുപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റിസ്റ്റ് (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. രശ്മി

ഡോക്ടർ : രശ്മി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS, MDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ജയപാർവതി

ഡോക്ടർ : ജയപാർവതി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റിസ്റ്റ് (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. വിഷ്‌ണു മോഹൻ

ഡോക്ടർ : വിഷ്‌ണു മോഹൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS, MDS, FCS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ജോർജി ജെയിംസ്

ഡോക്ടർ : ജോർജി ജെയിംസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS, MDS (Endodontics) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ഷാഹിൻ കബീർ

ഡോക്ടർ : ഷാഹിൻ കബീർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS, MDS (Orthodontics) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ആര്യ ഹാനിസോൺ

ഡോക്ടർ : ആര്യ ഹാനിസോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ഷീബ സൂസൻ പ്രകാശ്

ഡോക്ടർ : ഷീബ സൂസൻ പ്രകാശ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. ഫിജാദ് ജലീൽ

ഡോക്ടർ : ഫിജാദ് ജലീൽ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെന്റൽ സർജൻ (പല്ലു സംബന്ധിച്ച) വിദ്യാഭ്യാസം : BDS ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →