കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. രാമു. എം.

ഡോക്ടർ : രാമു. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗ്യാസ്‌ട്രോ (ഉദരരോഗ വിഭാഗം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. അനിൽ കുമാർ

ഡോക്ടർ : അനിൽ കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഗ്യാസ്‌ട്രോ (ഉദരരോഗ വിഭാഗം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (Gastro) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →