കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. പ്രകാശ് മഡ്

ഡോക്ടർ : പ്രകാശ് മഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. അമീൻ ആസാദ്

ഡോക്ടർ : അമീൻ ആസാദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (Neurology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. പ്രശാന്ത്. എസ്.ആർ.

ഡോക്ടർ : പ്രശാന്ത്. എസ്.ആർ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (Neurology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. റെജി തോമസ്

ഡോക്ടർ : റെജി തോമസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM (AIMS) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. രാജേഷ്. എം.

ഡോക്ടർ : രാജേഷ്. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സുരാജ് മേനോൻ

ഡോക്ടർ : സുരാജ് മേനോൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DM ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →