കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. പാർവ്വതി പിള്ള

ഡോക്ടർ : പാർവ്വതി പിള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പതോളജി (രോഗലക്ഷണശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (Pathology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →