കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. പാർവ്വതി അനിൽ

ഡോക്ടർ : പാർവ്വതി അനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : റേഡിയോളജി (കിരണവിജ്ഞാനം) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD (Radiology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →