കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. സതീഷ് കുമാർ

ഡോക്ടർ : സതീഷ് കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : യൂറോളജി (മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, Mch ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. അജിഷ്. എം. എ.

ഡോക്ടർ : അജിഷ്. എം. എ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : യൂറോളജി (മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, MCH (Urology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. എ. എ. അമീൻ

ഡോക്ടർ : എ. എ. അമീൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഫിസിഷ്യൻ (പൊതുവായ മരുന്നുകൾ), ന്യൂറോളജി (നാഡീശാസ്‌ത്രം) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ…

Continue Reading →

ഡോ. ജി. സതീഷ് കുമാർ.

ഡോക്ടർ : സതീഷ് കുമാർ. ജി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : യൂറോളജി (മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DGO, MD (Gynecology) MCH (Urology) ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ. രാജേന്ദ്രൻ

ഡോക്ടർ : രാജേന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : യൂറോളജി (മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, Mch ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →