കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. പ്രശാന്ത് നായക്

ഡോക്ടർ : പ്രശാന്ത് നായക് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DVD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം,…

Continue Reading →

ഡോ. ലക്ഷ്‌മി

ഡോക്ടർ : ലക്ഷ്‌മി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DVD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടൻറ് – ഡെർമറ്റോളജി, താലൂക്ക്…

Continue Reading →

ഡോ. എം. കെ. ഗീതാ ദേവി

ഡോക്ടർ : എം. കെ. ഗീതാ ദേവി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →

ഡോ. അബ്ദുൽ അസിസ്

ഡോക്ടർ : അബ്ദുൽ അസിസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, DVD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ,…

Continue Reading →

ഡോ. റാഫി അഹമ്മദ്

ഡോക്ടർ : റാഫി അഹമ്മദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DVD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →