കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. കെ.ജെ. തോമസ്

ഡോക്ടർ : കെ.ജെ. തോമസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ജനറൽ സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ഓർത്തോപീഡിയക് സർജൻ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ :…

Continue Reading →

ഡോ.അരുൺ തോമസ് ആന്റണി

ഡോക്ടർ : അരുൺ തോമസ് ആന്റണി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho, DNB Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ –…

Continue Reading →

ഡോ. കെ. സി. ജോൺ

ഡോക്ടർ : കെ. സി. ജോൺ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho, MS Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ,…

Continue Reading →

ഡോ. കെ. എസ്. ശ്രീകുമാർ

ഡോക്ടർ : കെ. എസ്. ശ്രീകുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. ബദർ ഖാൻ

ഡോക്ടർ : ബദർ ഖാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ജിജോ ജോർജ്

ഡോക്ടർ : ജിജോ ജോർജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. പ്രദീപ്. കെ. നായർ

ഡോക്ടർ : പ്രദീപ്. കെ. നായർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. അരുൺ ചന്ദ്രൻ. ആർ.

ഡോക്ടർ : അരുൺ ചന്ദ്രൻ. ആർ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. ബി. എം. രാരിചന്ദ്രൻ

ഡോക്ടർ : ബി. എം. രാരിചന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho, MCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം,…

Continue Reading →

ഡോ. ഓംപ്രകാശ്

ഡോക്ടർ : ഓംപ്രകാശ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. കൃഷ്ണകുമാർ. എം.

ഡോക്ടർ : കൃഷ്ണകുമാർ. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS (Ortho) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. ദിനേഷ്. എം.

ഡോക്ടർ : ദിനേഷ്. എം. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ., താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. ജിം ജോൺസ്

ഡോക്ടർ : ജിം ജോൺസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS (Ortho) ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476…

Continue Reading →

ഡോ. വിജയൻ

ഡോക്ടർ : വിജയൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MS Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വിശാഖം ഓർത്തോപീഡിക് ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. നിയാസ്

ഡോക്ടർ : നിയാസ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. പ്രസാദ് ശശിധരൻ

ഡോക്ടർ : പ്രസാദ് ശശിധരൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : ഓർത്തോപീഡിയ വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, D Ortho ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഓർത്തോ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ,…

Continue Reading →