കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ്….

ഡോ. ബിധു. പി.

ഡോക്ടർ : ബിധു. പി. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) & നിയോനാറ്റോളജി (നവജാതശിശുവിനെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. രാമചന്ദ്രൻ

ഡോക്ടർ : രാമചന്ദ്രൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : കൺസൾട്ടന്റ്‌ പീഡിയാട്രീഷൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. മനോജ്

ഡോക്ടർ : മനോജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ പീഡിയാട്രീഷൻ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സി.ജി. സ്വർണ്ണലത

ഡോക്ടർ : സി.ജി. സ്വർണ്ണലത സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌…

Continue Reading →

ഡോ. സുജിത്ത് ഇമ്മാനുവൽ ജോർജ്

ഡോക്ടർ : സുജിത്ത് ഇമ്മാനുവൽ ജോർജ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ഐഡിയൽ ഹോസ്‌പിറ്റൽ (സൂസമ്മ), കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്

ഡോക്ടർ : രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : ആർ.സി.പി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ചങ്ങൻകുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. കെ.ജി. പദ്‌മകുമാർ

ഡോക്ടർ : കെ.ജി. പദ്‌മകുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പേൾ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി (സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌…

Continue Reading →

ഡോ. സീന തമ്പി

ഡോക്ടർ : സീന തമ്പി സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ…

Continue Reading →

ഡോ. മനോജ്. കെ. ഉണ്ണിത്താൻ

ഡോക്ടർ : മനോജ്. കെ. ഉണ്ണിത്താൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH, MRCPCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. സജി കുമാർ

ഡോക്ടർ : സജി കുമാർ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH, DNB ഹോസ്‌പിറ്റൽ : പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. മധുസൂദനൻ

ഡോക്ടർ : മധുസൂദനൻ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : BSc, MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. അരുൺ. എ.

ഡോക്ടർ : അരുൺ. എ. സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ദ്ധന്‍) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, BCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →

ഡോ. സമദ്‌

ഡോക്ടർ : സമദ്‌ സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ : 0476 26…

Continue Reading →

ഡോ. വിനീത സുധീഷ്

ഡോക്ടർ : വിനീത സുധീഷ് സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) & നിയോനാറ്റോളജി (നവജാതശിശുവിനെ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS. DCH ഹോസ്‌പിറ്റൽ : എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി…

Continue Reading →

ഡോ. രഹ്‌ന

ഡോക്ടർ : രഹ്‌ന സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ : പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ) വിദ്യാഭ്യാസം : MBBS, MD Pediatrics ഹോസ്‌പിറ്റൽ : സി.എം.ഒ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോൺ :…

Continue Reading →